Dream Lovas Webáruház Készletkisöprés nyereményjáték játékszabályzat

„Készletkisöprés”

ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

 1. A játék és a szervező

1.1. Jelen szabályzat az Horse Service Kft.  (2045 Törökbálint, Tulipán u. 17. adószám: 26621441-2-13 a továbbiakban: Szervező) hivatalos DreamLovas Webáruház Facebook-oldalán futó „KÉSZLETKISÖPRÉS” nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik

A nyereményjátékban továbbá részt vehet minden a 16. és 18. év közötti internet-felhasználó természetes személy is, abban az esetben, ha magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. (a továbbiakban: Játékos).

2.2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

2.3. A Játékban a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói és hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.4. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A játék időtartama, menete

3.1. A játék időtartamáról, a nyereményről, a nyertes kihirdetésének időpontjáról, a nyertesek számáról és a további tájékoztatás menetéről a Szervező a játék meghirdetésekor tájékoztatást adott a játékot meghirdető üzenőfali bejegyzésben.

3.2. Az üzenőfali bejegyzésben foglalt feladatra szabályos (olyan, amelyen a feladványra válaszoló kommentben leírja) szöveget feltöltő nyertesek véletlenszerű sorsolással választódnak ki, majd a Játékban meghirdetett nyeremény(eke)t kapnak.

3.3. Egy Játékos egyszer vehet részt az adott játékban, a beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható.

3.4. A feladattal kapcsolatos tartalmat nem tartalmazó vagy helytelen szöveget (vagy formai megoldást) tartalmazó kommentek esetén nem áll módunkban nyereményt adni. A nyerteseket az adott nyeremény átvételének részleteiről üzenetben értesítjük.

3.5. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.

3.6. A Játék menete: A Játékosoknak a hivatalos Dream Lovas Webáruház Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/lovasajandek) üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk, jelen esetben a játékos kedvenc lovának a nevét kell beírnia kommentben a nyereményjáték-bejegyzés (a továbbiakban: Pályázat) alá.

3.7. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre, a hivatalos Dream Lovas Webáruház Facebook-oldalra kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A Játékban való részvételével egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint az Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő kezeléséhez.

3.8. A nyertes(eke)t a beérkezett érvényes Pályázatok közül választjuk ki a www.random.org alkalmazás segítségével.

3.9. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok (hozzászólások, képek), amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (posztját) a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

 1. Nyeremények, nyertesek

4.1. A Játékos feladata, hogy a 3.6 pontban foglalt feltételek szerint a Szervező által kiírt tematikában írjon hozzászólást a poszthoz.

A Játék során a nyertes(ek) között a játékfelhívásban részletezett összesen 3 (három) db nyereményt sorsol ki a Szervező.

Nyeremény: A Szervező összesen 3 (három) ápolós dobozt oszt ki a Játék során, minden nyertes Játékos 1 (egy) db dobozban részesül. A nyereményeket a nyertessel egyeztetett címre postázzuk.

4.2. A nyeremények készpénzre nem válthatók, ki nem cserélhetők és át nem ruházhatók.

4.3 A Szervezőt a nyeremény átadásán és az esetlegesen fizetendő, a nyereményekhez kapcsolódó adó megfizetésén kívül semmilyen kötelezettség nem terheli.

4.4. A nyertesek kiválasztását, amennyiben sorsolásra kerül sor, gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.random.org. A szervező 2021. október 1. napján 14 óra 00 perckor 3 (ötven) darab nyertes Pályázatot hirdet.

A nyertesek kiválasztását követően 1 db tartaléknyertes Pályázat kerül kiválasztásra. A tartaléknyertes Pályázat az az érvényesen beküldött Pályázat, amelyet szintén a jelen pontban meghatározott módszerrel választunk ki. A Tartaléknyertes akkor jogosult az adott nyereményre, ha bármelyik nyertes pályázat bármely okból érvénytelen vagy az azt beküldő Játékos a Játékból kizárásra kerül, nyereményéről lemond, különösen, amennyiben nem igazolja vissza a megadott határidőben az Értesítést.

4.5. A nyertesek nevét a Szervező által karbantartott Dream Lovas Webáruház Facebook-oldalon tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 1 órán belül (Értesítés). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

4.6 A nyertes Játékos köteles az Értesítést visszaigazolni és a kapcsolatot felvenni a Dream Lovas Webáruház Facebook oldalnak küldött Facebook privát üzenettel, az Értesítést követő legkésőbb 24 órán belül (azaz 2021. október 2. 15:00-ig). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, a kapcsolatot nem veszi fel, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

4.7. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16.életévét;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
 • a nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek.
 1. Nyertesek értesítése

5.1. A nyertesekkel a Szervező a 4.5 pontban meghatározottak szerint veszi fel a kapcsolatot, és a 4.6 pontban rögzített visszaigazolást követően üzenetben egyezteti velük a nyeremény átvételének részleteit.

5.2. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kérheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

5.3. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem bocsát a Szervező rendelkezésére írásban, jogosulatlanná válhat nyereményre.

 1. Nyeremények kézbesítése

6.1. A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel üzenetben egyezteti a Szervező.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.2. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Játékkal kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb).

 1. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás (azaz az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása) önkéntes.

Adatkezelés jogalapja:

Az az Horse Service Kft.  (2045 Törökbálint, Tulipán u. 17. adószám: 26621441-2-13; továbbiakban: „Adatkezelő”) a Játékosok lent megjelölt személyes adatait a lent meghatározott célból a játékosok önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő önkéntes részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak a lent meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Játékos Facebook felhasználói nevét nyilvánosságra hozza Dream Lovas Webáruház hivatalos Facebook oldalán. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A személyes adatok felhasználási köre és céljai:

Az Adatkezelő a Játékos kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a játékos a nyereményjátékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek – úgy mint pl. Facebook felhasználói név, név, postázási cím (a továbbiakban „Személyes Adat”). A Szervező a Személyes Adatokat a Játékra történő regisztráció, a sorsolás, a nyertesek kiértesítése és a nyeremények átadása, a Játékkal kapcsolatos bejelentési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából, illetve marketing célból kezeli.

 

Személyes Adatok kezelésének időtartama

A Személyes Adatokat a nem nyertes játékosok esetében a Szervező a nyeremény átadását követően (2021. október 30-ig) törli, a sorsolás eredményét és a nyertesek Személyes Adatait a Játék ellenőrizhetősége érdekében 5 évig, illetve a nyertes hozzájárulásának visszavonásáig digitális formában megőrzi.

Adatkezelő, adatfeldolgozó személye

A Személyes Adatok kezelését a Szervező végzi.

Jogorvoslat

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek Személyes Adataik kezeléséről, kérjék azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a info@lovasajandek.hu e-mail címen. Ezen kívül a résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozásuk alapján Szervező által meghozott döntéssel nem értenek egyet, úgy a résztvevők a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhatnak.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

 1. Kizárás

9.1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

9.2. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

10.1 A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, a játék felfüggesztésére vagy törlésére és egyéb változtatásokra.

10.2 Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Törökbálint, 2021. szeptember 26.

Horse Service Kft.